BAS P/U

Behöver du en BAS U eller BAS P till ditt projekt? 
Jag ser till att hitta en flexibel lösning för dig och ditt projekt.
Jag gör alltid en helhetsbedömning av projektets omfattning och svårighetsgrad, därefter lämnar vi antigen fast pris eller pris per timme för åtagandet.
Kontakta mig för pris för övertagande av BAS U respektive BAS P

Vad är BAS U / BAS P, Vem är ansvarig, Vem kan vara BAS U/P?
BAS U står för byggarbetsmiljösamordnare utförande och BAS P står för byggarbetsmiljösamordnare projektering. 
Vad är BAS P?
En BAS P skall i projektskedet bevaka produktion och användande skedets arbetsmiljö. Ansvar för att dina projektörer och andra konsulter projekterar rätt, med hänsyn till driftskedet och framtida arbetsmiljö. (t.ex. byta ac armaturer, tvätt av fönster, tvätt av fasader etc.)
Vad är BAS U?
En BAS U skall under produktionen ansvara för att arbetsmiljön på arbetsplatsen upprätthålls. Det innebär att man deltar vid arbetsmiljöronder, skyddsronder upprättar riskanalyser och arbetsmiljöplaner. Beroende på vad du som kund önskar så närvarar vi även som BAS U vid byggmöten och UE möten.

Vem ansvarar för arbetsmiljön på byggarbetsplatsen? 
Byggherren är alltid skyldig att utse lämplig byggarbetsmiljöamordnare del för planering och projektering av byggnads- och anläggningsarbeten, dels för utförandet av arbetet.
Detta gäller både byggherrar som verkar som privatpersoner eller genom företag.

Vem kan vara arbetsmiljöamordnare (BAS U/P)?
Byggarbetsmiljösamordnare ska ha den, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Grundläggande arbetsmiljökunskap och goda kunskaper om innehållet i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen.

En BAS U eller BAS P har ingen koppling till uppdraget som kontrollansvarig.

Utdrag ur Arbetsmiljöverkets föreskrifterna (1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete:
”Observera att byggarbetsmiljöamordnarens samordningsansvar aldrig förminskar det egna arbetsmiljöansvar som alltid åligger varje enskild entreprenör som bedriver verksamhet på byggarbetsplatsen. Om brister förekommer i entreprenörs eget arbetsmiljöarbete på byggarbetsplatsen är det i första han entreprenören själv och inte byggarbetsmiljöamordnaren som har en skyldighet att undanröja bristerna.
Särskilda regler gäller i konsumentförhållanden, d.v.s. när en privatperson ger uppdrag åt en näringsidkare (någon som yrkesmässigt driver verksamhet) att utföra tjänster såsom reparationer, renoveringsarbeten, småhusentreprenader och liknande. Då övertar entreprenören byggherrens arbetsmiljöansvar om inte avtalats. Förutsättningen är att arbetet sker som samlat uppdrag, d.v.s. som general eller totalentreprenad”